Nabestaandenpensioen

Wat is er allemaal geregeld na een eventueel overlijden?
Als we het over een nabestaandenpensioen hebben, dan onderscheiden we feitelijk een drietal verschillende uitkeringen die er zijn na een overlijden te weten:

  • Wettelijke Algemene Nabestaandenwet
  • Het nabestaandenpensioen verzekerd via het werkgeverspensioen
  • Aanvullingen verzekerd in priv้


In onderstaande uitwerking geven we u een algemeen inzicht in deze materie. Indien u dat wenst, kunnen we voor u een financieel rapport maken, waarin we uw persoonlijke situatie in kaart brengen bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en pensionering. In een dergelijke uitwerking houden we tevens rekening met aanwezig vermogen zoals de overwaarde van de woning.

Wettelijke regeling
Allereerst is er recht op de wettelijke regeling in de vorm van de Algemene Nabestaandenwet, die na overlijden ten behoeve van de achterblijvende partner een pensioen uitkeert van:

Nabestaandenuitkering (bruto)

€ 13.606,68 per jaar

Halfwezenuitkering

€ 3.281,40 per jaar

Totaal derhalve:

€ 16.888,08 per jaar

Doordat er slechts op 1 uitkering tegemoetkoming ANW wordt betaald, is de werkelijke uitkering na correctie € 16.697,-.

Deze uitkering is gebaseerd op een tweetal uitgangpunten te weten: 

  • Er is in het gezin een kind onder de 18 jaar 
  • De achterblijvende partner is voor tenminste 45% ongeschikt


Voldoen we niet aan deze criteria, dan vervalt de uitkering. Daarnaast is de uitkering inkomstenafhankelijk. Er mag zonder correctie maximaal  € 658,50 per maand aan overig inkomen uit arbeid worden genoten. Van het meerdere wordt 2/3 gekort op de uitkering.

Eventuele uitkeringen uit andere sociale voorzieningen worden volledig gekort. Om de nadelige consequenties van bovenstaande punten op te vangen, kan een ANW-hiaat verzekering worden afgesloten.

Werkgeverspensioen
De uitkering van de ANW wordt door de pensioenregeling van uw werkgever aangevuld en eventuele pensioenregelingen van een eerder dienstverband.

Eigen voorzieningen
Daarnaast zijn er natuurlijk de zaken die eventueel in prive geregeld zijn zoals een nabestaandenlijfrente, een risicoverzekering, de overwaarde uit de woning etc..

Het is goed om zo eens in de 3 jaar een nieuw overzicht te maken van alle voorzieningen die er lopen.