Algemene Voorwaarden


download onze algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Weening Adviesgroep BV
Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Weening Adviesgroep BV, gevestigd te Biddinghuizen, aan het plein 1, 8256 AZ, hierna te noemen Weening Adviesgroep, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van Weening Adviesgroep en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voorgemelde bestuurders en/of personen niet meer voor Weening Adviesgroep werkzaam zijn. De Wederpartij van Weening Adviesgroep is degene aan wie Weening Adviesgroep enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijk persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als opdrachtgever.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Weening Adviesgroep gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door Weening Adviesgroep gesloten overeenkomsten waarbij Weening Adviesgroep zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Weening Adviesgroep zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

1.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Weening Adviesgroep slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Weening Adviesgroep en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

2.1 Offertes en tarieven van Weening Adviesgroep zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.2 Aan Weening Adviesgroep verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Weening Adviesgroep en niet tot resultaatsverplichtingen.

2.3 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Weening Adviesgroep een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uivoering daarvan is begonnen. Weening Adviesgroep is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.4 In het geval opdrachtgever per emailbericht enige (verzekering)aanvraag heeft gedaan en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) Weening Adviesgroep heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medeweker van) Weening Adviesgroep wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te verwittigen dat het bericht (de medewerker van) Weening Adviesgroep heeft bereikt.

2.5 Digitale, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door Weening Adviesgroep verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Weening Adviesgroep gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Weening Adviesgroep het tegendeel blijkt.

Artikel 3: Inschakeling derden

3.1 Het is Weening Adviesgroep toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Weening Adviesgroep zal bij de inschakeling van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Weening Adviesgroep is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

Artikel 4: Honorarium en betaling

4.1 Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van Weening Adviesgroep wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever (al dan niet namens een verzekeraar) in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief worden overeengekomen.

4.2 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. Weening Adviesgroep is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Weening Adviesgroep beÔnvloeden.

4.3 Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Weening Adviesgroep voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de dor hem, na bemiddeling van Weening Adviesgroep, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico.

4.4 Verrekening door de opdrachtgever van de door Weening Adviesgroep gefactureerde premies en bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van de betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Weening Adviesgroep uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

4.5 Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daarvoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan Weening Adviesgroep te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.

4.6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.7 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Weening Adviesgroep aanleiding geeft, is Weening Adviesgroep bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 5: Termijnen

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Weening Adviesgroep opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

Artikel 6: Medewerking door de opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Weening Adviesgroep die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van Weening Adviesgroep zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichtingen heeft voldaan is Weening Adviesgroep bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

6.2 De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Weening Adviesgroep verstrekte informatie.

Artikel 7; Aansprakelijkheid Weening Adviesgroep

7.1 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Weening Adviesgroep evenals van haar bestuurders, haar werknemers en de door Weening Adviesgroep bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Weening Adviesgroep wordt uitgekeerd, vermeerderd met het geldend eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbende nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

7.2 In het geval dat de in art. 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Weening Adviesgroep in een specifiek geval geen dekking verleend, is de aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Weening Adviesgroep evenals van haar bestuurders, haar werknemers en de door Weening Adviesgroep bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.

7.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

7.4 Weening Adviesgroep is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

7.5 Weening Adviesgroep is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Weening Adviesgroep gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Weening Adviesgroep kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

7.6 Weening Adviesgroep is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan Weening Adviesgroep verzonden (e-mail)berichten Weening Adviesgroep niet hebben bereikt.

7.7 Weening Adviesgroep is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van Weening Adviesgroep, afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van Weening Adviesgroep niet of niet tijdig heeft voldaan.

7.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Weening Adviesgroep voor schade welke is veroorzaakt door de opzet of roekeloosheid van haar ondergeschikten.

7.9 De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Weening Adviesgroep indien Weening Adviesgroep zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 8: Overmacht

8.1 Weening Adviesgroep is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Weening Adviesgroep redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Weening Adviesgroep ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

8.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Weening Adviesgroep geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer- invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Weening Adviesgroep kan worden gevergd.

Artikel 9: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

9.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heet te gelden.

9.2 Door de opdrachtgever aan Weening Adviesgroep verstrekte persoonsgegevens zullen door Weening Adviesgroep niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailinglist e.d. van Weening Adviesgroep behoudens voor zover Weening Adviesgroep op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitvoering verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

9.3 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailingslist van Weening Adviesgroep, zal Weening Adviesgroep de betreffende gegevens op eerste schriftelijke verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 10: Toepasselijkheid van recht en geschillen

10.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Weening Adviesgroep is het Nederlandse recht van toepassing.

10.2 Weening Adviesgroep is aangesloten bij het klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.000.334. Enig geschil voorvloeiende uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de opdrachtgever hetzij voor advies worden voorgelegd aan de Geschillencommissie FinanciŽle Dienstverlening, hetzij aan de burgerlijke rechter. Weening Adviesgroep conformeert zich niet op voorhand aan een door de Geschillencommissie FinanciŽle Dienstverlening te geven bindend advies, ongeacht de hoogte van het toegekende bedrag.

Artikel 11: verval van recht

11.1 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens Weening Adviesgroep in verband met door Weening Adviesgroep verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.